О компании
Контакты
Обмен ссылками
Автобусные
Авиа
Отдых на море
Горящие туры
Индивидуальный отдых
Активный отдых - Дайвинг
Автотуризм
Обмен ссылками
Отдых в Карпатах
Экскурсионная прогулка на электромобиле
Туры по Украине
Обмен ссылками
Агентское соглашение
Заявка на тур
Обмен ссылками
Типовой договор
Анкета туриста
Обмен ссылками
Страны
Закон "О туризме"
Транспорт
Обмен ссылками


Физ. лицо
Агент
Агентское соглашение

 

м.Київ “___” ______________ 201  р.

      Приватне підприємство "Арт-Сервіс", надалі по тексту - Довіритель, що діє на підставі ліцензії на здійснення туроператорської діяльності, виданої Держтурадміністрацією України АВ № 538939 від 22.09.10 р., в особі директора Степанюка Олександра Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та ______________________________________________________________________________________, надалі по тексту - Повірений, ліцензія ______________________________________________________ від ____________р., в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ____________________, уклали цю Угоду про наступне:
      Цю угоду складено з метою надання туристичних послуг та реалізаціії таристичного продукту, надалі по тексту- Туристичні послуги, туристичним фірмам та третім особам.

1. Предмет Угоди.

      1.1. Повірений діє від імені, за дорученням, в інтересах та під контролем Довірителя.
      1.2. Довіритель надає Повіреному права на посередництво з продажу туристичних Тустичних послуг.
      1.3. Довіритель доручає, а Повірений за винагороду бере на себе права та обов'язки агента з реалізації третім особам (туристам, а також юридичним особам) Туристичних послуг.
      1.4. Повірений проводить комерційну діяльність по продажу Туристичних послуг Довірителя на умовах повної фінансової самостійності. Повірений сплачує всі свої витрати по здійсненню вказаної діяльності, включаючи вартість телефонного, факсимільного зв'язку та інших накладних витрат, а також власної рекламної діяльності.
      1.5. Повірений не має права виступати від імені Довірителя поза рамками, встановленими даною Угодою для діяльності, що пов'язана з продажем Повіреним Туристичних послуг Довірителя.

2. Обов'язки сторін.

      2.1. Довіритель зобов'язаний:
      2.1.1. Своєчасно повідомляти Повіреного про правила продажу Туристичних послуг та про їх зміни, забезпечити Повіреного необхідними інформаційними матеріалами щодо Туристичних послуг при потребі здійснювати інформування та інструктаж працівників Повіреного.
      2.1.2. Приймати від Повіреного заявку на продаж Туристичних послуг.
      2.1.3. Інформувати Повіреного про всі права, вимоги, умови та обмеження, що пред'являються туристам під час подорожі та відпочинку.
      2.1.4. Інформувати Повіреного протягом 3-х робочих днів з моменту отримання замовлення про можливість продажу Туристичних послуг в обумовлений термін та надати рахунок на оплату Туристичних послуг.
      2.1.5. Всі необхідні документи, що стосуються Туристичних послуг передавати Повіреному до початку відпочинку або подорожі.

2.2. Повірений зобов'язаний:

      2.2.1. Здійснювати посередницьку діяльність з продажу Туристичних послуг Довірителя згідно встановлених правил.
      2.2.2. Проводити рекламну та іншу діяльність, що направлена на розповсюдження Туристичних послуг Довірителя.
      2.2.3. Направляти Довірителю замовлення на бронювання Туристичних послуг з зазначенням всіх необхідних та обов'язкових даних, не пізніше строків, встановлених Довірителем. Зміни у замовленнях, що направлені пізніше вказаного строку, дозволені тільки зі згоди Довірителя.
      2.2.4. Сплачувати рахунки, які пред'являються Довірителем, в строки, вказані Довірителем.
      2.2.5. Інформувати туристів та треті особи про права, вимоги, умови та обмеження, що пред'являються туристам під час відпочинку, подорожі.
      2.2.6. Забезпечити отримання Повіреним документів, щодо одержання третіми особами та туристами Туристичних послуг, згідно заявки.
      2.2.7. Часткові зміни у замовленні Туристичних послуг можуть бути проведені протягом чотирнадцяти робочих днів з моменту відправлення замовлення у письмовій формі. У разі надходження змін пізніше вказаного строку, Повірений зобов'язаний сплатити штрафні санкції, як при ануляції замовлення, та відшкодувати фактичні витрати Довірителя.

3. Порядок розрахунків.

      3.1. Вартість Туристичних послуг розраховується згідно калькуляції Довірителя або інших розрахункових документів, погоджених сторонами.
      3.2. Повірений сплачує Довірителю вартість проданих Туристичних послуг згідно виставленому рахунку–фактурі протягом трьох банківських днів з моменту пред'явлення Довірителем такого рахунку.
      3.3. Розмір агентської винагороди, яку одержує Повірений за продаж Туристичних послуг становить різниця між ціною прдажу Повіреним Туристичних послуг третім особам та мінімальною ціною реалізації Туристичних послуг, встановлених Доверітелем.
      3.4. Грошові кошти, отримані Повіреним, є транзитними і Повірений не має права власності на них, окрім суми агентської винагороди за виконання доручення, яку отримує Повірений.

4. Відповідальність сторін.

      4.1. Повірений несе відповідальність за правильність всіх даних, що вказані у замовленні на Туристичні послуги. Повірений несе відповідальність за достовірність інформації, яку надає туристам. Повірений зобов'язаний надавати інформацію згідно рекламних та інформаційних матеріалів Довірителя.
      4.2. Повірений несе відповідальність у повному обсязі за ті збитки, які він спричинив Довірителю невиконанням чи неналежним виконанням своїх агентських зобов'язань.
      4.3. Повірений несе відповідальність за правдивість інформації, яка міститься у рекламі лише у межах агентського договору.
      4.4. В разі несвоєчасної оплати та/або несвоєчасності подачі документів Довіритель не гарантує своєчасного оформлення Путівок, а також не несе відповідальності за таку затримку.
      4.5. У випадку несвоєчасної відмови Повіреного від замовлених Туристичних послуг, Повірений відшкодовує Довірителю їх вартість в таких розмірах:

  • від 25 до 18 діб до початку поїздки – 25 % від вартості замовлених Туристичних послуг;
  • від 17 до 14 діб – 50 % вартості замовлених Туристичних послуг;
  • при відмовленні менше ніж 14 діб та при неявці відбувається утримання штрафу у розмірі 100% вартості замовлених Туристичних послуг, у випадку надання документа, що підтверджує поважну причину, випадок буде розглядатися індивідуально.
      4.6. У випадку порушення туристами чинних правил, спричинення збитків з пошкодження майна на місці відпочинку, подорожі, або поїздки, штрафи утримуються з винуватої особи у розмірах, передбачених чинним законодавством.
      4.7. У випадку прострочення Повіреним платежу за пред'явленим Довірителем рахунком, Повірений сплачує, за кожен день прострочення, пеню в розмірі 0,5 % від суми належної до сплати, але не більше подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.
      4.8. Сторони не несуть відповідальності і не компенсують збитки при виникненні форс-мажорних обставин (непередбачених, неконтрольованих явищ та подій: стихійні лиха, військові події і т.п.).

 5. Додаткові умови.

      5.1. Дана Угода підписана у двох примірниках по одному кожній стороні. Угода вступає в дію з моменту її підписання обома сторонами та діє до «_____» _________________ 200__ р.
      5.2. Всі зміни та доповнення до даної Угоди оформлюються у письмовій формі.
      5.3. При виникненні суперечок, що пов'язані з виконанням зобов'язань по даній Угоді, сторони прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості досягти згоди, усі суперечки вирішуються у Господарському суді м. Києва.
      5.4. Сторона, що прагне розірвати дану Угоду, повинна попередити партнера не пізніше, як за місяць до бажаємої дати розривання та у зазначений термін погасити всі заборгованості.
      5.5. В частині виконання грошових зобов'язань ця угода діє до моменту виконання усіх зазначених зобов'язань сторонами.
      5.6. ПП “Арт-Сервіс” є платником податку на прибуток на загальних підставах.
      5.7. _______________________________________________________________________

6. Юридичні адреси сторін.

Довіритель

Повірений

ПП «Арт-Сервіс»

04053, м.Київ, вул Воровського, 5-А, оф 1
Код ЄДРПОУ 24924536
Р/р 26001000330001 в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",
в м. Києві МФО 300614
тел/факс: 272-09-56, 272-30-02, 501-25-88


Директор _________________О.М.Степанюк

М.П.


________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________________________________________________

М.П.

Загрузить файл с Договором